تبلیغات
جوشکاری - جوشکاری فولاد های مختلف

جوشکاری


جوشکاری فولادهای ضد زنگ و ضد خوردگی
خصلت اصلی فولادهای استنلس مقاومت در برابر زنگ خوردگی است (داشتن کرم بیش از 12% موید همین مطلب است).نیکل موجود در این فولادها حتی به مقدار زیاد هم نمیتواند به تنهایی مقاومت در برابر خوردگی را زیاد کند.ولی با حضور کرم میتواند تا حد زیادی این وظیفه را بخوبی انجام دهد.مزیت اصلی نیکل تسهیل ایجاد فاز آستنیت و بهبود خاصیت مقاوم به ضربه فولادهای کرم نیکل دار است. مولیبدن شرائط خنثی سازی این فولاد را تثبیت می کند و عموما عامل افزایش مقاومت به خوردگی موضعی(Pitting) است.
به منظور اطمینان از تشکیل کاربیدهای پایدار که باعث افزایش مقاومت به خوردگی بین دانه ای میشود افزودن Ti و Nb به انواع معینی از فولادهای کرم-نیکل دار ضروری است.
فولادهای ضد زنگ
کرم و کربن عناصر اصلی اینگونه از فولادها را تشکیل میدهد. هر چند که مقدار کربن کمتر از 04/0درصد است تاثیر کرم بر استحکام کششی حتی در مقادیر 13 و 17و 20درصد بسیار ناچیز است. در حالیکه در مقادیر زیادتر کربن با عملیات حرارتی مناسب امکان دستیابی به استحکام کششی مناسب و عملیات مکانیکی مورد نظر فراهم میشود.
با توجه به ریزساختار فولادهای کرم دار را به شرح زیر میتوان دسته بندی کرد:
الف-فولادهای کرم دار-فریتی(12 تا 18 درصد کرم -1/0درصد کربن)
ب- فولادهای کرم دار-نیمه فریتی(12 تا 14 درصد کرم -08/0 تا 12/0 درصد کربن)
ج-فولادهای کرم دار-مارتنزیتی(12 تا 18 درصد کرم و بیش از 3/0 درصد کربن)
د- فولادهای کرم دار-قابل عملیات حرارتی(12 تا 18 درصد کرم -15/0 تا 20/0 درصد کربن)

این دسته بندی را در مورد جوش پذیری نیز میتوان تکرار کرد.
تحت شرایط حرارتی نامناسب فولادهای فریتی(گروه الف) تمایل به تشکیل دانه های درشت نشان میدهند. انرژی حرارتی ناشی از جوشکاری منجر به رشد دانه بندی میشود که نمیتوان آنرا با پس گرمایش برطرف نمود.در نتیجه کاربید رسوب میکند و در مرز دانه های فریت باعث شکنندگی و کاهش شىیى مقاومت به ضربه فلؤ جوش میشود.برای غلبه بر این حالت باید از الکترود آستنیتی تثبیت شده با 19 درصد کرم و 9 درصد نیکل استفاده نمود.فلز جوشی که بدین ترتیب حاصل میشود دارای خاصیت آستنیتی و مقاومت به ضربه بالا است.فلز جوشی که بدین طریق حاصل میشود از نظر مقاومت به خوردگی مطابق فولادهای ضدزنگ فریتی میباشد اما از نظر ظاهر با فلز مبنا تفاوت رنگ دارد.در صورتیکه اجبار در یکرنگی باشد باید از فیلر متال مشابه( مثلا 18 درصد کرم به همراه کمی Ti)استفاده شود.Tiدر مقادیر جزیی نقش موثر در ریز دانه کردن فلز جوش دارد.
بعلت رابطه گریز ناپذیر بین رشد دانه ها با از دست رفتن استحکام ضربه ای چاره ای جز کاستن از تنش های حرارتی ناشی از عملیات جوشکاری وجود ندارد و برای نیل به این منظور تمهیداتی نظیر الکترود با قطر کم و سرعت جوشکاری بیشتر و پیش گرمایش 200تا 300 درجه سانتیگراد باید به کار رود.
پس گرمایش در حدود 700 تا 800 درجه سانتیگراد خاصیت استحکام به ضربه فلز جوش را بهبود میدهد.
همچنین آنیلینگ(Annealing)به مدت کم نیز باعث تجمع کاربید شده و تا حدی شکنندگی فلز جوش را جبران میکند و همینطور به تنش گیری نیز کمک میکند. ولی هرگز باعث رفع کامل درشت دانگی HAZنمیشود.
اقدامات مشابهی حین جوشکاری فولادهای نیمه فریتی و کوئنچ تمر شده با 12 تا 14 درصد کربن (دسته ب ) نیز ضروری است. میدانیم که سرد کردن سریع باعث تشکیل فاز شکننده مارتنزیتی میشود لذا ضرورت دارد که درجه حرارت قطعه حین انجام جوش بالا نگهداشته شود. قطعه کار ابتدا 300 تا 350 درجه پیش گرم میشود.درجه حرارت بین پاسی(Inter pass) 300 درجه مناسب است و از این کمتر نباید شود.ضمنا قطعه کار باید بلافاصله در دمای 700 تا 760 درجه پس گرم شود.این سیکل حرارتی در مجموع باعث ایجاد فلز جوشی با ساختار یکنواخت و چقرمه در کل طول درز جوش مسشود و خطر شکنندگی و رشد دانه ها را تا حدود زیادی مرتفع میکند.
فولادهای کرم دار مارتنزیتی (دسته ج)معمولا قابل جوش نیستند و صرفا به منظور تعمیر و اصلاح عیوب جوشکاری بر روی آنها انجام میپذیرد. برای جوشکاری فولادهای کرم دار با 12 تا 14 درصد کرم مقدار کربن در فیلر متال نباید از 25/0درصد تجاوز کند.این نوع فولاد در هوا سخت میشود.از اینرو هیچ اقدام پیشگیرانه موثری به منظور غلبه بر سخت شده HAZوجود ندارد.اما با اعمال پیش گرم زیاد که با پس گرم بلافاصله قطعه همراه باشد میتوان تاحدودی مشکل را برطرف کرد و سختی نامطلوب را در حد پایینی نگاه داشت.دمای پس گرم 750 تا 800 توصیه میشود و کمتر از این دما ممکن است باعث تاثسر منفی در مقاومت به خوردگی شود.
آنیلینگ در حرارتی بین650 تا 650 درجه ممکن است باعث رسوب کاربید و بروز خوردگی بین دانه ای شود.
فولادهای مقاوم به خوردگی
فولادهای آستنیتی مقاوم به خوردگی کرم-نیکل دار عموما دارای خواص جوشکاری مطلوبی هستند(جوش پذیرند). اما خصوصیاتی چند از این فلزات باید مدنظر قرار گیرد.
الف-ضریب هدایت حرارتی کم.
ب- ضریب انبساط حرارتی زیاد.
ج-سرشت انجماد اولیه این نوع فولادها که تاثیر مهم و تعیین کننده ای بر مکانیزم وقوع ترگ گرم در آنها دارد.وجود مقدار مشخصی از فریت در فلز جوش بیانگر مقاومت ـن به ترک گرم است.
به کمک نمودار شفلر-دولانگ امکان تعیین ریز ساختار بر اساس ترکیبات فلز جوش ممکن است.
نمودار شفلر-دولانگ کمکی عملی در تعیین مقدار تقریبی فریت(فریت دلتا)و سرشت ریز ساختار تشکیل شده حین جوشکاری فولادهای آلیازی غیر همجنس اراوه میدهد.علاوه بر این برآوردی کلی از تاثیرات مقادیر کم فریت بر مقاومت به ترک گرم فلز جوش آستنیتی را مقدور میسازد.تجربه ثابت کرده که روشهای متفاوت تعیین درصد فریت عملا مساله ساز است و طبق توافق جهانی به جای درصد فریت تعداد فریت را مبنا و ماخذ محاسبات قرار میدهند .
 فولادهای مقاوم به حرارت
الف-فولادهای فریتی یا فولادهای فریتی-پرلیتی از نوع (Cr یا Cr-Si و Cr-Si-Al) و فولدهای فریتی-آستنیتی
ب-فولادهای مقاوم به حرارت از نوع آستنیتی از نوع Cr-Ni-Si
در حالیکه در جوشکاری قطعات فولادی از نوع آستنیتی با الکترودها ی همجنس آن پیشگرم قطعه ضرورتی ندارد فولادهای مقاوم به حرارت از نوع فریتی کرم دار را معمولا 100 تا 300 درجه پیش گرم و در 750 درجه هم پس گرم و آنیل میکنند.علت اینکار هم غلبه بر درشت دانگی و تمایل به ترد شدن HAZ است.
قطعات ریختگی از جنش فریت_آستنیت را باید در حالت گرم 700تا800 درجه جوش داد و اجازه داد که به تدریج سرد گردد.
جوشکاری فولادهای فریتی و فریتی-پرلیتی با الکترودهای هم جنس قطعه کار کاهش در استحکام ضربه ضربه ای فلز جوش را نشان میدهد لذا پیشنهاد میشود این نوع فولادها را باالکترودهای آستنیتی مقاوم به حرارت جوش داد.در این حالت نیز باید توجه داشت که مقاومت به حرارت فلز جوش آستنیتی در محیط احتراق با گازهای اکسید کننده با هوا تقویت میشود و طبیعتا این مقاومت به حرارت در محیط گازهای احیا کننده به مقدار زیادی کاهش می یابد برای غلبه بر محیط احتراق با مقدار زیاد گاز گوگرد استفاده از الکترودهایی با کرم زیاد توصیه میگردد.

نظرات() 
buy cialis 5mg online
دوشنبه 3 تیر 1398 04:01 ق.ظ

Truly loads of beneficial advice.
cialis soft tabs for sale cialis therapie cialis generico lilly cialis diario compra cialis pills price each sialis cialis tablets no prescription cialis cheap cialis savings card generic low dose cialis
http://obntolpup.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 12:07 ب.ظ

Appreciate it, Ample knowledge!

cialis great britain prices for cialis 50mg we choice free trial of cialis tadalafil cialis 50 mg soft tab when can i take another cialis cialis pills dosagem ideal cialis cialis for sale south africa cialis generique
Buy cialis
شنبه 1 تیر 1398 09:25 ب.ظ

You actually stated this superbly!
click here cialis daily uk cialis 200 dollar savings card walgreens price for cialis cost of cialis cvs cialis cipla best buy buy cialis uk no prescription cialis cost cialis 100mg suppliers safe site to buy cialis online what is cialis
http://nighfesno.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 04:31 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
cialis generique cialis patent expiration low cost cialis 20mg wow look it cialis mexico cialis dose 30mg cialis 30 day sample how do cialis pills work cialis 05 legalidad de comprar cialis cialis herbs
generic cialis tadalafil
جمعه 31 خرداد 1398 12:43 ب.ظ

Awesome write ups. Kudos!
cialis kaufen wo wow cialis 20 cialis professional yohimbe cialis 200 dollar savings card buying cialis in colombia cialis side effects dangers ou acheter du cialis pas cher cialis en 24 hora acheter cialis meilleur pri cialis alternative
http://mihodri.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:57 ب.ظ

Truly a good deal of very good facts!
canadian drugs generic cialis venta cialis en espaa wow look it cialis mexico overnight cialis tadalafil cialis generika in deutschland kaufen cialis 20 mg effectiveness generic cialis levitra cialis canadian drugs cialis e hiv safe dosage for cialis
levitra vs cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:31 ق.ظ

Whoa a lot of great material.
cialis rckenschmerzen preis cialis 20mg schweiz import cialis generic cialis pro order a sample of cialis only now cialis 20 mg cialis 20mg preis cf cialis cuantos mg hay i recommend cialis generico precios cialis peru
http://gumdlatis.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:52 ق.ظ

Info very well applied.!
rx cialis para comprar canadian cialis cialis 100mg suppliers where to buy cialis in ontario cialis patent expiration look here cialis order on line achat cialis en suisse estudios de cialis genricos cialis online holland cialis para que sirve
http://maiknotac.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:36 ق.ظ

You reported that exceptionally well.
buy online cialis 5mg interactions for cialis cialis online cialis generico postepay cialis wir preise cialis with 2 days delivery when will generic cialis be available bulk cialis weblink price cialis cialis generika in deutschland kaufen
http://tidelte.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:13 ب.ظ

Perfectly voiced of course. !
prescription doctor cialis cialis from canada acheter du cialis a geneve trusted tabled cialis softabs tadalafil 20mg cialis taglich generic cialis tadalafil cialis daily new zealand only now cialis for sale in us cialis free trial
no prescription cialis cheap
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:16 ق.ظ

You said it very well.!
we choice cialis uk comprar cialis navarr if a woman takes a mans cialis venta de cialis canada cialis preise schweiz cialis per paypa wow look it cialis mexico tadalafil 10 mg 200 cialis coupon cialis tablets for sale
Cialis online
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:52 ب.ظ

Wonderful stuff, Regards!
cialis generico postepay overnight cialis tadalafil cialis generique cialis bula fast cialis online look here cialis cheap canada sialis cialis lilly tadalafi buying cialis in colombia cialis daily dose generic
Cialis 20 mg
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:33 ق.ظ

You actually revealed this terrifically.
can i take cialis and ecstasy opinioni cialis generico 5 mg cialis coupon printable buying brand cialis online cialis efficacit how to buy cialis online usa cialis uk cialis patent expiration cipla cialis online prix de cialis
Buy cialis online
شنبه 25 خرداد 1398 10:25 ق.ظ

You revealed it exceptionally well!
prices on cialis 10 mg we recommend cialis info we choice cialis uk weblink price cialis brand cialis nl prescription doctor cialis prix cialis once a da achat cialis en europe buy cialis online legal cialis official site
Cialis generic
جمعه 24 خرداد 1398 06:02 ق.ظ

Thank you. Valuable stuff.
estudios de cialis genricos viagra vs cialis order a sample of cialis cialis per paypa can i take cialis and ecstasy cialis per paypa viagra cialis levitra cialis great britain cialis en mexico precio canadian discount cialis
can you take viagra with blood pressure
جمعه 24 خرداد 1398 01:05 ق.ظ

Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is excellent, as well as the content!
http://ladere.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:56 ب.ظ

Whoa plenty of very good knowledge.
precios cialis peru cialis generico milano cialis bula cialis for sale in europa the best site cialis tablets cialis sans ordonnance cialis online holland viagra vs cialis vs levitra cialis from canada safe site to buy cialis online
Cialis prices
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:16 ق.ظ

Really all kinds of amazing information.
cialis purchasing free generic cialis cialis 100mg suppliers cialis wir preise tadalafil tablets if a woman takes a mans cialis precios cialis peru cialis super kamagra buy generic cialis cialis free trial
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 07:14 ق.ظ

Incredible lots of amazing material.
generic cialis at walmart tesco price cialis usa cialis online generic cialis soft gels cheap cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cipla cialis online cialis tadalafil online we like it safe cheap cialis buy cialis online nz
http://hksaustralia.com.au
شنبه 17 فروردین 1398 09:47 ق.ظ
buy cheap cialis in canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:39 ب.ظ

Wonderful postings. Thanks!
tadalafilo cialis sans ordonnance cialis dosage amounts cuanto cuesta cialis yaho cialis generisches kanada canadian drugs generic cialis wow cialis 20 cialis 5mg cialis coupons printable cialis 5mg prix
Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:07 ق.ظ

Lovely content, Thanks!
cialis dose 30mg cialis tadalafil cialis for sale in europa trusted tabled cialis softabs cialis daily reviews deutschland cialis online if a woman takes a mans cialis how much does a cialis cost safe site to buy cialis online tadalafil 5mg
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:28 ق.ظ

You said this adequately.
wow cialis tadalafil 100mg cialis 20 mg cialis for bph cialis rezeptfrei buy cialis online legal cialis for bph brand cialis generic cialis dose 30mg tadalafil generic buy cialis online nz
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:56 ب.ظ

Great data. With thanks!
cialis generico in farmacia cialis 20 mg viagra vs cialis vs levitra we use it 50 mg cialis dose cialis rezeptfrei sterreich cialis uk cialis cipla best buy best generic drugs cialis buy cialis online cialis coupons printable
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 11:04 ق.ظ

You made the point!
cialis diario compra cialis pills boards the best site cialis tablets rx cialis para comprar cialis kaufen cuanto cuesta cialis yaho cialis great britain cialis pills cialis 5mg if a woman takes a mans cialis
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 11:23 ب.ظ

Very good advice. Kudos!
if a woman takes a mans cialis cialis para que sirve low cost cialis 20mg cialis cuantos mg hay cialis 200 dollar savings card cialis pas cher paris how to purchase cialis on line cialis daily cialis online cialis cost
buy tadalafil online
دوشنبه 12 آذر 1397 10:31 ق.ظ

Appreciate it! Numerous information.

cialis tablets for sale what is cialis cialis sicuro in linea chinese cialis 50 mg we use it cialis online store cialis 5mg prix cialis online nederland 200 cialis coupon viagra cialis levitra link for you cialis price
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 10:52 ب.ظ

You actually suggested this effectively!
cialis online nederland cialis sicuro in linea safe site to buy cialis online cialis price thailand cialis 5 mg buy trusted tabled cialis softabs import cialis cialis herbs enter site natural cialis cialis tadalafil online
buy cialis online without a prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 09:51 ق.ظ

Thank you! Lots of forum posts!

i recommend cialis generico cialis pills boards cialis cost cialis venta a domicilio cialis therapie price cialis best cialis tablets for sale order a sample of cialis calis cialis generic availability
buy cialis uk
شنبه 10 آذر 1397 11:03 ب.ظ

Thanks, Numerous write ups.

cialis kaufen bankberweisung estudios de cialis genricos cialis 5mg billiger cialis vs viagra acquistare cialis internet generic cialis tadalafil when can i take another cialis cialis generico postepay we like it cialis soft gel side effects of cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :