تبلیغات
جوشکاری - جوشکاری فولاد های مختلف

جوشکاری


جوشکاری فولادهای ضد زنگ و ضد خوردگی
خصلت اصلی فولادهای استنلس مقاومت در برابر زنگ خوردگی است (داشتن کرم بیش از 12% موید همین مطلب است).نیکل موجود در این فولادها حتی به مقدار زیاد هم نمیتواند به تنهایی مقاومت در برابر خوردگی را زیاد کند.ولی با حضور کرم میتواند تا حد زیادی این وظیفه را بخوبی انجام دهد.مزیت اصلی نیکل تسهیل ایجاد فاز آستنیت و بهبود خاصیت مقاوم به ضربه فولادهای کرم نیکل دار است. مولیبدن شرائط خنثی سازی این فولاد را تثبیت می کند و عموما عامل افزایش مقاومت به خوردگی موضعی(Pitting) است.
به منظور اطمینان از تشکیل کاربیدهای پایدار که باعث افزایش مقاومت به خوردگی بین دانه ای میشود افزودن Ti و Nb به انواع معینی از فولادهای کرم-نیکل دار ضروری است.
فولادهای ضد زنگ
کرم و کربن عناصر اصلی اینگونه از فولادها را تشکیل میدهد. هر چند که مقدار کربن کمتر از 04/0درصد است تاثیر کرم بر استحکام کششی حتی در مقادیر 13 و 17و 20درصد بسیار ناچیز است. در حالیکه در مقادیر زیادتر کربن با عملیات حرارتی مناسب امکان دستیابی به استحکام کششی مناسب و عملیات مکانیکی مورد نظر فراهم میشود.
با توجه به ریزساختار فولادهای کرم دار را به شرح زیر میتوان دسته بندی کرد:
الف-فولادهای کرم دار-فریتی(12 تا 18 درصد کرم -1/0درصد کربن)
ب- فولادهای کرم دار-نیمه فریتی(12 تا 14 درصد کرم -08/0 تا 12/0 درصد کربن)
ج-فولادهای کرم دار-مارتنزیتی(12 تا 18 درصد کرم و بیش از 3/0 درصد کربن)
د- فولادهای کرم دار-قابل عملیات حرارتی(12 تا 18 درصد کرم -15/0 تا 20/0 درصد کربن)

این دسته بندی را در مورد جوش پذیری نیز میتوان تکرار کرد.
تحت شرایط حرارتی نامناسب فولادهای فریتی(گروه الف) تمایل به تشکیل دانه های درشت نشان میدهند. انرژی حرارتی ناشی از جوشکاری منجر به رشد دانه بندی میشود که نمیتوان آنرا با پس گرمایش برطرف نمود.در نتیجه کاربید رسوب میکند و در مرز دانه های فریت باعث شکنندگی و کاهش شىیى مقاومت به ضربه فلؤ جوش میشود.برای غلبه بر این حالت باید از الکترود آستنیتی تثبیت شده با 19 درصد کرم و 9 درصد نیکل استفاده نمود.فلز جوشی که بدین ترتیب حاصل میشود دارای خاصیت آستنیتی و مقاومت به ضربه بالا است.فلز جوشی که بدین طریق حاصل میشود از نظر مقاومت به خوردگی مطابق فولادهای ضدزنگ فریتی میباشد اما از نظر ظاهر با فلز مبنا تفاوت رنگ دارد.در صورتیکه اجبار در یکرنگی باشد باید از فیلر متال مشابه( مثلا 18 درصد کرم به همراه کمی Ti)استفاده شود.Tiدر مقادیر جزیی نقش موثر در ریز دانه کردن فلز جوش دارد.
بعلت رابطه گریز ناپذیر بین رشد دانه ها با از دست رفتن استحکام ضربه ای چاره ای جز کاستن از تنش های حرارتی ناشی از عملیات جوشکاری وجود ندارد و برای نیل به این منظور تمهیداتی نظیر الکترود با قطر کم و سرعت جوشکاری بیشتر و پیش گرمایش 200تا 300 درجه سانتیگراد باید به کار رود.
پس گرمایش در حدود 700 تا 800 درجه سانتیگراد خاصیت استحکام به ضربه فلز جوش را بهبود میدهد.
همچنین آنیلینگ(Annealing)به مدت کم نیز باعث تجمع کاربید شده و تا حدی شکنندگی فلز جوش را جبران میکند و همینطور به تنش گیری نیز کمک میکند. ولی هرگز باعث رفع کامل درشت دانگی HAZنمیشود.
اقدامات مشابهی حین جوشکاری فولادهای نیمه فریتی و کوئنچ تمر شده با 12 تا 14 درصد کربن (دسته ب ) نیز ضروری است. میدانیم که سرد کردن سریع باعث تشکیل فاز شکننده مارتنزیتی میشود لذا ضرورت دارد که درجه حرارت قطعه حین انجام جوش بالا نگهداشته شود. قطعه کار ابتدا 300 تا 350 درجه پیش گرم میشود.درجه حرارت بین پاسی(Inter pass) 300 درجه مناسب است و از این کمتر نباید شود.ضمنا قطعه کار باید بلافاصله در دمای 700 تا 760 درجه پس گرم شود.این سیکل حرارتی در مجموع باعث ایجاد فلز جوشی با ساختار یکنواخت و چقرمه در کل طول درز جوش مسشود و خطر شکنندگی و رشد دانه ها را تا حدود زیادی مرتفع میکند.
فولادهای کرم دار مارتنزیتی (دسته ج)معمولا قابل جوش نیستند و صرفا به منظور تعمیر و اصلاح عیوب جوشکاری بر روی آنها انجام میپذیرد. برای جوشکاری فولادهای کرم دار با 12 تا 14 درصد کرم مقدار کربن در فیلر متال نباید از 25/0درصد تجاوز کند.این نوع فولاد در هوا سخت میشود.از اینرو هیچ اقدام پیشگیرانه موثری به منظور غلبه بر سخت شده HAZوجود ندارد.اما با اعمال پیش گرم زیاد که با پس گرم بلافاصله قطعه همراه باشد میتوان تاحدودی مشکل را برطرف کرد و سختی نامطلوب را در حد پایینی نگاه داشت.دمای پس گرم 750 تا 800 توصیه میشود و کمتر از این دما ممکن است باعث تاثسر منفی در مقاومت به خوردگی شود.
آنیلینگ در حرارتی بین650 تا 650 درجه ممکن است باعث رسوب کاربید و بروز خوردگی بین دانه ای شود.
فولادهای مقاوم به خوردگی
فولادهای آستنیتی مقاوم به خوردگی کرم-نیکل دار عموما دارای خواص جوشکاری مطلوبی هستند(جوش پذیرند). اما خصوصیاتی چند از این فلزات باید مدنظر قرار گیرد.
الف-ضریب هدایت حرارتی کم.
ب- ضریب انبساط حرارتی زیاد.
ج-سرشت انجماد اولیه این نوع فولادها که تاثیر مهم و تعیین کننده ای بر مکانیزم وقوع ترگ گرم در آنها دارد.وجود مقدار مشخصی از فریت در فلز جوش بیانگر مقاومت ـن به ترک گرم است.
به کمک نمودار شفلر-دولانگ امکان تعیین ریز ساختار بر اساس ترکیبات فلز جوش ممکن است.
نمودار شفلر-دولانگ کمکی عملی در تعیین مقدار تقریبی فریت(فریت دلتا)و سرشت ریز ساختار تشکیل شده حین جوشکاری فولادهای آلیازی غیر همجنس اراوه میدهد.علاوه بر این برآوردی کلی از تاثیرات مقادیر کم فریت بر مقاومت به ترک گرم فلز جوش آستنیتی را مقدور میسازد.تجربه ثابت کرده که روشهای متفاوت تعیین درصد فریت عملا مساله ساز است و طبق توافق جهانی به جای درصد فریت تعداد فریت را مبنا و ماخذ محاسبات قرار میدهند .
 فولادهای مقاوم به حرارت
الف-فولادهای فریتی یا فولادهای فریتی-پرلیتی از نوع (Cr یا Cr-Si و Cr-Si-Al) و فولدهای فریتی-آستنیتی
ب-فولادهای مقاوم به حرارت از نوع آستنیتی از نوع Cr-Ni-Si
در حالیکه در جوشکاری قطعات فولادی از نوع آستنیتی با الکترودها ی همجنس آن پیشگرم قطعه ضرورتی ندارد فولادهای مقاوم به حرارت از نوع فریتی کرم دار را معمولا 100 تا 300 درجه پیش گرم و در 750 درجه هم پس گرم و آنیل میکنند.علت اینکار هم غلبه بر درشت دانگی و تمایل به ترد شدن HAZ است.
قطعات ریختگی از جنش فریت_آستنیت را باید در حالت گرم 700تا800 درجه جوش داد و اجازه داد که به تدریج سرد گردد.
جوشکاری فولادهای فریتی و فریتی-پرلیتی با الکترودهای هم جنس قطعه کار کاهش در استحکام ضربه ضربه ای فلز جوش را نشان میدهد لذا پیشنهاد میشود این نوع فولادها را باالکترودهای آستنیتی مقاوم به حرارت جوش داد.در این حالت نیز باید توجه داشت که مقاومت به حرارت فلز جوش آستنیتی در محیط احتراق با گازهای اکسید کننده با هوا تقویت میشود و طبیعتا این مقاومت به حرارت در محیط گازهای احیا کننده به مقدار زیادی کاهش می یابد برای غلبه بر محیط احتراق با مقدار زیاد گاز گوگرد استفاده از الکترودهایی با کرم زیاد توصیه میگردد.

نظرات() 
buy cheap cialis in canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:39 ب.ظ

Wonderful postings. Thanks!
tadalafilo cialis sans ordonnance cialis dosage amounts cuanto cuesta cialis yaho cialis generisches kanada canadian drugs generic cialis wow cialis 20 cialis 5mg cialis coupons printable cialis 5mg prix
Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:07 ق.ظ

Lovely content, Thanks!
cialis dose 30mg cialis tadalafil cialis for sale in europa trusted tabled cialis softabs cialis daily reviews deutschland cialis online if a woman takes a mans cialis how much does a cialis cost safe site to buy cialis online tadalafil 5mg
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:28 ق.ظ

You said this adequately.
wow cialis tadalafil 100mg cialis 20 mg cialis for bph cialis rezeptfrei buy cialis online legal cialis for bph brand cialis generic cialis dose 30mg tadalafil generic buy cialis online nz
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:56 ب.ظ

Great data. With thanks!
cialis generico in farmacia cialis 20 mg viagra vs cialis vs levitra we use it 50 mg cialis dose cialis rezeptfrei sterreich cialis uk cialis cipla best buy best generic drugs cialis buy cialis online cialis coupons printable
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 11:04 ق.ظ

You made the point!
cialis diario compra cialis pills boards the best site cialis tablets rx cialis para comprar cialis kaufen cuanto cuesta cialis yaho cialis great britain cialis pills cialis 5mg if a woman takes a mans cialis
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 11:23 ب.ظ

Very good advice. Kudos!
if a woman takes a mans cialis cialis para que sirve low cost cialis 20mg cialis cuantos mg hay cialis 200 dollar savings card cialis pas cher paris how to purchase cialis on line cialis daily cialis online cialis cost
buy tadalafil online
دوشنبه 12 آذر 1397 10:31 ق.ظ

Appreciate it! Numerous information.

cialis tablets for sale what is cialis cialis sicuro in linea chinese cialis 50 mg we use it cialis online store cialis 5mg prix cialis online nederland 200 cialis coupon viagra cialis levitra link for you cialis price
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 10:52 ب.ظ

You actually suggested this effectively!
cialis online nederland cialis sicuro in linea safe site to buy cialis online cialis price thailand cialis 5 mg buy trusted tabled cialis softabs import cialis cialis herbs enter site natural cialis cialis tadalafil online
buy cialis online without a prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 09:51 ق.ظ

Thank you! Lots of forum posts!

i recommend cialis generico cialis pills boards cialis cost cialis venta a domicilio cialis therapie price cialis best cialis tablets for sale order a sample of cialis calis cialis generic availability
buy cialis uk
شنبه 10 آذر 1397 11:03 ب.ظ

Thanks, Numerous write ups.

cialis kaufen bankberweisung estudios de cialis genricos cialis 5mg billiger cialis vs viagra acquistare cialis internet generic cialis tadalafil when can i take another cialis cialis generico postepay we like it cialis soft gel side effects of cialis
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 09:46 ق.ظ

Cheers! Good stuff.
cialis generic when can i take another cialis acheter cialis meilleur pri generic cialis 20mg uk cialis 20mg preis cf cialis canada cialis preise schweiz buy cialis online legal bulk cialis only best offers cialis use
buy cialis uk
جمعه 9 آذر 1397 10:29 ب.ظ

Truly loads of awesome data!
cialis kamagra levitra acquisto online cialis we recommend cialis best buy generic cialis 20mg uk prescription doctor cialis cialis generic availability cialis coupons printable cialis tablets tarif cialis france india cialis 100mg cost
buy cialis with no prescription
جمعه 9 آذر 1397 10:32 ق.ظ

Regards, Numerous content!

only now cialis 20 mg the best choice cialis woman buy cialis overnight cialis tadalafil cialis online click here to buy cialis prezzo di cialis in bulgaria generic cialis at walmart cialis side effects dangers cialis 20 mg
buy cialis no rx
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:29 ب.ظ

Fine data. Appreciate it!
viagra cialis levitra cialis taglich cialis y deporte 200 cialis coupon warnings for cialis tadalafil click now cialis from canada cialis pills in singapore cialis official site tadalafil generic
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:09 ب.ظ

Wonderful material. Thanks.
cialis name brand cheap cialis pills price each cialis without a doctor's prescription cialis y deporte cialis from canada cialis soft tabs for sale cialis in sconto cialis 20mg safe site to buy cialis online cialis reviews
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:33 ب.ظ

Excellent tips. Thanks.
cialis kamagra levitra cialis mit grapefruitsaft cialis 20mg preis cf buy cialis uk no prescription cuanto cuesta cialis yaho cialis generique 5 mg cialis 5 mg funziona cialis cuantos mg hay cialis patentablauf in deutschland if a woman takes a mans cialis
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:28 ق.ظ

You said it perfectly.!
cialis 30 day sample cialis 5 mg para diabeticos only best offers cialis use buy brand cialis cheap tesco price cialis cheap cialis cialis professional from usa generic low dose cialis precios de cialis generico cialis ahumada
Buy generic cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 07:11 ب.ظ

This is nicely expressed! !
cialis price thailand look here cialis cheap canada cialis dosage amounts we like it cialis soft gel rezeptfrei cialis apotheke cialis generika in deutschland kaufen cialis 30 day sample cialis sicuro in linea cialis rezeptfrei sterreich deutschland cialis online
canadian pharmacy online
یکشنبه 1 مهر 1397 04:25 ب.ظ

Thanks, A lot of content.

canada online pharmacies canadian pharmacies stendra online canadian pharmacies drugs for sale canadian drug canada drug pharmacy canadian pharmaceuticals for usa sales canadian online pharmacy canadian pharmacies without an rx canadian government approved pharmacies
http://eddrugsgeneric.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:38 ب.ظ

Nicely put. Regards.
rezeptfrei cialis apotheke cialis sale online buy cialis online legal bulk cialis cialis en 24 hora cialis generique 5 mg free cialis cialis canadian drugs buy cialis online cheapest achat cialis en itali
viagravipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:45 ب.ظ

Nicely put. With thanks!
cialis 5 mg effetti collateral female cialis no prescription cialis coupon click here take cialis buy cialis uk no prescription cialis daily dose generic viagra vs cialis vs levitra cialis prezzo al pubblico cialis rezeptfrei sterreich canadian drugs generic cialis
viabiovit.com/viagra-what-is-it.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:08 ق.ظ

Amazing content. Appreciate it!
best place to buy viagra online buy viagra internet online purchase of viagra how to buy viagra sildenafil usa online pharmacy viagra generic buy viagra next day delivery uk where do you buy viagra canadian viagra rx sildenafil
Buy cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:03 ب.ظ

This is nicely expressed. .
achat cialis en europe only here cialis pills brand cialis nl preis cialis 20mg schweiz cialis 5 mg scheda tecnica look here cialis order on line cialis tablets for sale generic cialis tadalafil viagra vs cialis vs levitra buying cialis in colombia
Viagra generico online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:40 ق.ظ

You actually said this effectively.
buy viagra online safely get viagra online get viagra sildenafil prescription buy viagra at walmart online purchase viagra buy viagra next day delivery uk viagra online buy levitra viagra viagra online purchase
Buy cialis online
جمعه 17 فروردین 1397 11:22 ب.ظ

Awesome stuff. Cheers!
5 mg cialis coupon printable buy cialis sample pack tadalafil 5mg import cialis cialis efficacit wow cialis tadalafil 100mg only now cialis for sale in us cialis generique wow cialis tadalafil 100mg cialis 20 mg best price
Generic cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 02:55 ق.ظ

Position nicely utilized!!
buy cialis online legal prices for cialis 50mg look here cialis order on line cialis rezeptfrei sterreich venta de cialis canada cialis cuantos mg hay cialis rezeptfrei cialis therapie cialis uk cialis lowest price
score hero cheats
چهارشنبه 27 دی 1396 10:17 ب.ظ
جزء جذاب به محتوا. من به سادگی بر وبلاگ شما و در پایتخت سرمشق گفتم
من واقعا از پست وبلاگ شما استفاده کردم. به هر حال من برای افزایش یا حتی دستمزد شما به سرعت به سرعت دسترسی پیدا خواهم کرد.
ameblo.jp
سه شنبه 17 مرداد 1396 09:11 ق.ظ
Hi! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
Is it hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick.
I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to
start. Do you have any points or suggestions? Many thanks
uttercommunity440.exteen.com
شنبه 14 مرداد 1396 08:00 ب.ظ
Since the admin of this web site is working,
no uncertainty very shortly it will be famous,
due to its feature contents.
Foot Pain
شنبه 14 مرداد 1396 11:33 ق.ظ
Hi! I realize this is kind of off-topic but I had to ask. Does operating a well-established blog such as yours take a large
amount of work? I'm completely new to blogging but I do
write in my diary on a daily basis. I'd like to start a
blog so I will be able to share my personal experience and thoughts online.
Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for
brand new aspiring bloggers. Appreciate it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :